Class and Schedule

ค่าใช้จ่ายเพียงคอร์สละ 10,500 บาท แบ่งจ่าย 0% 6 เดือน
จำกัด 4 ท่าน/คอร์ส พร้อมของว่าง, กาแฟและอาหารกลางวัน

Class 1: FULL ASSEMBLY AND REPAIR

สิทธิในการเข้าถึง Privilege Clubmaker Area ใน www.Golfersociety.net เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารใหม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ยังไม่เปิดตัว แชร์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในการทำธุรกิจซ่อมประกอบไม้กอล์ฟ

Class 2: Club Fitting + Advance Assembly and Repair + Shaft Performance Technology

สำหรับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Class 1: FULL ASSEMBLY AND REPAIR เท่านั้น